چاپ مقاله مروری توسط خانم دکتر بدری زمان مومنی (عضو هیئت علمی دانشکده شیمی)
چاپ مقاله مروری توسط خانم دکتر بدری زمان مومنی
(عضو هیئت علمی دانشکده شیمی)
در مجله معتبر
Coordination Chemistry Reviews
با ضریب تاثیر 24.833
 
 لینک دسترسی 
تعداد بازدید:
1269
تاریخ:
1402/01/30