درباره دانشكده

        تاريخچه:

        دانشكدۀ شيمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در سال 1358با ارائه دروس پايه  سرويسي شروع  به كار كرد و تحت عنوان گروه شيمي در سال1369 اقدام به  پذيرش دانشجو در رشته شيمي كاربردي در مقطع كارشناسي نمود. اين گروه در سال1371 در مقطع كارشناسي ارشدبه پذيرش دانشجو پرداخت.

        پس ازآن در سال1380به تربيت دانشجو در مقطع دكتري اقدام نمود . در سال 1392 گروه شيمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به دانشكده شيمي ارتقا يافت.
        دانشكدۀ شيمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، در حال حاضر در كليه مقاطع تحصيلي اعم از كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتراي شيمي دانشجو مي پذيرد.

         معرفي دانشكده شيمي

        دانشكدۀ شيمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي داراي پنج گروه آموزشي مي باشد كه عبارتند از :

     ·     گروه شيمي فيزيك

     ·     گروه شيمي معدني

     ·     گروه شيمي آلي

     ·     گروه شيمي تجزيه

     ·     گروه شيمي داروئي

       اين دانشكده داراي 15عضو هيت علمي مي باشد كه مرتبه علمي آنها به شرح زير مي باشد :

     ·   استاد :8 نفر

     ·   دانشيار :4 نفر

     ·   استاديار :3 نفر

        پذيرش دانشجو در رشته ها و مقاطع تحصيلي به شرح زير مي باشد :

               ·     كارشناسي : شيمي كاربردي

               ·    كارشناسي ارشد : شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي فيزيك، شيمي تجزيه و شيمي داروئي.

               ·     دكتري : شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي فيزيك و شيمي تجزيه

         وظايف دانشكده

             ·     آموزش نظري و عملي دانشجويان طبق برنامه مصوب

             ·     انجام تحقيقات علمي بر حسب نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژي كشور درچارچوب برنامه‏هاي دانشگاه

             ·     تشكيل سمينارها و كنفرانسهاي علمي از طريق همكاري با واحدهاي ذيربط دانشگاه

             ·     ايجاد تسهيلات آموزشي و غير آموزشي براي دانشجويان دانشكده

             ·     برقراري روابط علمي و آموزشي با متخصصان و دانشگاههاي داخلي و خارجي و تبادل اعضاي هيأت علمي و دانشجو از طريق همكاري با مقامات ذيربط دانشگاه

             ·     تأمين اعضاي آموزشي دانشكده و همكاري در اين زمينه با ساير دانشكده‏ها

             ·     انجام خدمات مختلف آموزشي، دانشجويي، اداره امور كتابخانه و مركز كامپيوتر دانشكده و ساير خدمات با همكاري   واحدهاي ذيربط

             ·     پيش‏بيني نيروي انساني مورد نياز دانشكده و ارائه گزارش به مقامات ذيرربط دانشگاه

         شوراي دانشكده

        به منظور هماهنگي گروههاي آموزشي و اجراي ضوابط ومقررات آموزشي و پژوهشي، شوراي دانشكده با تركيب رئيس و معاونان دانشكده و مديران گروههاي آموزشي تشكيل 

        مي ‏شود:

         وظايف شورا 

          ·    برنامه ‏ريزي جهت فراهم ساختن زمينه هاي اجراي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي وپژوهشي دانشگاه ابلاغ مي ‏شود

          ·    تدوين سياستهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده با توجه به خط مشي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

          ·    بررسي و تدوين برنامه ‏هاي آموزشي دانشكده

          ·    بررسي طرحهاي پژوهشي دانشكده و ارجاع آنها به شوراي پژوهشي دانشگاه

          ·    اتخاذ تصميمهاي اجرايي جهت هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده

          ·    بررسي و تعيين نياز دانشكده به اعضاي هيأت علمي و پيشنهاد آن به مقامات ذيربط

          ·    تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشكده با هماهنگي گروه هاي آموزشي و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي دانشگاه

          ·    بررسي موارد مربوط به شركت در سمينارهاي علمي و فرصتهاي مطالعاتي  

          ·    بررسي و اظهارنظر درباره ساير مواردي كه توسط رئيس دانشگاه به شورا ارجاع مى‏شود

تاریخ به روز رسانی:
1394/10/10
تعداد بازدید:
11325
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.