اطلاعيه شماره 3 دانشكده شيمي در رابطه با پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1397
اطلاعيه شماره 3 دانشكده شيمي در رابطه با پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1397
 
 
اطلاعيه شماره 3 دانشكده شيمي در رابطه با پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1397
ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان گرامي جدول زمانبدي انجام مصاحبه علمي داوطلبين به شرح ذيل اعلام مي گردد.
لازم است دواطلبن محترم اطلاعيه هاي قبلي دانشكده و دانشگاه را دقيقا مطالعه نمايند.
ضمنا ياداوري مي گردد داوطلبين مي بايست نيم ساعت قبل از شروع زمان مصاحبه خود جهت تاييد مدارك در آموزش دانشكده شيمي حضور داشته باشند.
الف- گرايش شيمي فيزيك ( روز مصاحبه شنبه مورخ 19/3/97)

ساعت انجام مصاحبه

نام داوطلب

ساعت انجام مصاحبه

نام داوطلب

10/20

مرجان غفاري

9/00

سميه حسين دوست

10/40

زهرا قادري

9/20

فروزان خواره

11/00

فهيمه رضايي ورمزيار

9/40

فروردين فخيمي

11/20

محمد بيگدلو

10/00

سيد محسن رحمتي

 
ب-گرايش شيمي تجزيه ( روز مصاحبه يكشنبه مورخ 20/3/97)

ساعت انجام مصاحبه

نام داوطلب

ساعت انجام مصاحبه

نام داوطلب

12/20

فاطمه خادمي

9/00

معصومه محمدي

12/40

محمد لندراني

9/20

صديقه رييس ميرزايي

13/00

ندا  رضايي

9/40

طاهره ملايي

13/20

مهري صادقي گنجه

10/00

بروا اشرفي فشي

13/40

ازاده تاجميررياحي

10/20

ارزو ظهور طلب

14/00

مهسا صمدي فر

10/40

مريم ماليمر

14/20

مينا فتوحي نانسا

11/00

سيد فرنود فرزام

---

----

11/20

سيده سارا نصرالهي سرشكه

--

---

11/40

الهه هاشيميان

--

---

12/00

نگار قربانيان

 
ج- گرايش شيمي معدني ( روز مصاحبه دوشنبه مورخ 21/3/97)

ساعت انجام مصاحبه

نام داوطلب

ساعت انجام مصاحبه

نام داوطلب

11/00

حديث قائد رحمت

9/00

خيرالنسا فلاحي ماتك

11/20

نسيمرفيعييونس

9/20

شيما اقاجاني

11/40

مهديطالقاني

9/40

مريم احمدي ارجنكي

12/00

بروا بيات ماكو

10/00

محمد شعباني نشتايي

12/20

غزاله خورشيدي

10/20

ساجده طهراني نژاد

-----

-----

10/40

ماكان اتفاق

 
با تشكر- دانشكده شيمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
تاریخ:
1397/03/12
تعداد بازدید:
579
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.