فرم هاي جديد تحصيلات تكميلي
 
                                                          
 
 درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامهكارشناسي‌ارشد                     
    اعلام نمره سمينار كارشناسي‌ارشد
   اعلام نمره سمينار دانشجويان دكتري
   اظهارنامه دانشجو
   پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي (كارشناسي ارشد و دكتري)
   پيشنهاد عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد
   فرم تعيين استاد راهنما
    تاييد اصلاحات ارزيابي جامع دكتري
    تقاضاي شركت در امتحان جامع
   تقاضاي شركت در جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
   حق طبع و نشر و مالكيت نتايج
   خلاصه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري  جهت طرح در شوراي گروه و صدورمجوز دفاع از رساله 
   در خواست مرخصي با احتساب در سنوات تحصيلي 
    درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه

كارشناسي‌ارشد

   درخواست برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري
   درخواست پرداخت هزينه كنفرانس‌هاي داخلي
  درخواست تكميل مدارك پروند آموزشي فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد
    درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي دكتري
    درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي ارشد
    درخواست كارت دانشجويي المثني
    فرم برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكترا
   فرم تغيير عنوان پيشنهاديه دانشجويان كارشناسي ارشد 
    فرم تقاضاي انصراف از تحصيل دانشجويان  تحصيلات تكميلي
    فرم داوري اوليه رساله  دكتــري
   فرم در خواست طرح وضعيت دانشجويان در شوراي آموزشي دانشكده

 

   فرم درخواست حذف اضطراري دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده شيمي
    
    اعلام آمادگي دانشجو براي دفاع از رساله

    تعيين استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد

     فرم شماره 9-درخواست برگزاري جلسه دفاع
      فرم درخواست نگارش پايان نامه به انگليسي (ارشد)
    فرم درخواست نگارش رساله به زبان انگليسي( دكتري )
   دعوت‌نامه جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
    هماهنگي جهت برگزاري جلسه رساله دكتري
  
 هماهنگي جهت برگزاري پيشنهاديه جلسه دكتري
  
 صورتجلسه دفاع از پيشنهاديه جلسه دكتري
    لوگو 90 سالگي دانشگاه
 
  
درخواست برگزاري سمينار يك دانشجويان دكتري
     درخواست برگزاري سمينار دو دانشجويان دكتري
     
صورتجلسه ارائه سمينار دكتري
    فرم تقاضاي انصراف از تحصيل ارشد  
   فرم جديد دفاع دكتري الف .ب
   صورتجلسه ارايه سمينار دانشجويان دكتري
    
      
       
      گزارش پيشرفت كار دكتري26-01-98
                            
                
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/13
تعداد بازدید:
2180
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.